دستگاه های کارت

کارمزد تراکنش دستگاه های کارت خوان POS توسط چه کسی پرداخت می شود:


✅ آیا کارمزد توسط ما مشتری ها پرداخت میشه؟ خیر

✅ آیا کارمزد توسط دارندگان دستگاه پرداخت میشه؟ قبلا قرار بر این بود ولی با نظر معاون اول رئیس جمهور، این تصمیم مورد بازنگری قرار گرفت.

✅ پس چه کسی قرار است این کارمزدها را پرداخت کند؟  کارمزد تراکنش‌های خرید از دستگاه‌های کارتخوان توسط بانک‌‌ها پرداخت می‌شود.

✅ این پول به چه کسی می رسد؟ در اختیار شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP) بابت خدمات، تجهیز و نوسازی زیرساخت‌ها قرار می‌گیرد.