🔸زراعتی مدیرعامل بانک صادرات ایران از مدیرعاملی این بانک استعفا کرد.

🔹زراعتی تابستان 95 مدیرعاملی بانک صادرات را بر عهده گرفت.

🔹او پنجمین مدیر بانکی است که در دولت دوازدهم تغییر می کند.