10 پسورد رایج در دنیا که هکرها اعلام کردند

10 پسورد رایج در دنیا که هکرها اعلام کردند برای اینکه هک کردن شما سخت شود باید بین اعداد و حروف پسوردتان از سیمبل ها استفاده کنید @#^%)*&^ بانک صادرات سلام.. @Bsiran