باشگاه مشتریان بانک صادرات ایران

طرح ستارگان باشگاه مشتریان بانک صادرات


کلیه اعضای باشگاه در صورت کسب حداقل 350 امتیاز از محل حداقل سه ماه فعالیت حساب های قرض الحسنه جاری ریالی و ارزی خود برنده  طرح ستارگان هستند.


تعجب نکنید؛ قرعه کشی در کار نیست!


کافی است مانده حساب های جاری خود را تقویت کنید. به محض کسب حد نصاب امتیاز تعیین شده مطابق با جدول زیر جایزه خواهید گرفت:👇 {ادامه مطلب را بخوانید}

باشگاه مشتریان بانک صادرات ایران

نحوه سطح بندی مشتریان👇

باشگاه مشتریان بانک صادرات ایران

افزونه های تشویقی قابل استفاده توسط مشتری بعد از سطح بندی👇

باشگاه مشتریان بانک صادرات ایران