شرکت به پرداخت ملت پیش بینی سود دوبرابری کرد

به پرداخت ملت یکی از شرکت‌های تازه‌وارد بازار سرمایه شمار می‌رود که عمده درآمد خود را از محل فروش شارژ و پروژه شاپرک به دست می‌آورد.

شرکت به پرداخت ملت برای سال 96 مبلغ 2،555 میلیارد ریال پیش‌بینی کرده که نسبت به سود سال قبل از آن رشد بیش دو برابری را نشان می‌دهد.

این زیرمجموعه بانک ملت یکی از شرکت‌های تازه‌وارد بازار سرمایه شمار می‌رود که عمده درآمد خود را از محل فروش شارژ و پروژه شاپرک به دست می‌آورد. شرکت به پرداخت ملت برای سال 96 مبلغ 2،555 میلیارد ریال پیش‌بینی کرده که نسبت به سود سال قبل از آن رشد بیش دوبرابری را نشان می‌دهد. به‌پرداخت ملت در 6 ماهه نخست سال‌جاری موفق به پوشش 45 درصدی سود خود شده است. هزینه‌های عمومی اداری بسیار ناچیز از نکات مثبت صورت‌های مالی به‌پرداخت ملت به شمار می‌رود.

(ادامه مطلب را بخوانبد...) 

روند سودآوری سالیانه به پرداخت ملت

شرکت به پرداخت ملت پیش بینی سود دوبرابری کرد