رشد کم سابقه سپرده‌های بلند مدت بانکی

ارقام پولی آبان ماه امسال نشان می‌دهد حجم سپرده‌های بلند مدت با 43.5 درصد رشد نسبت به آبان پارسال و رشد 45.1 درصدی در 8 ماهه امسال به 702 هزار میلیارد تومان رسیده است.
بررسی ارقام سپرده‌ها و منابع بانک‌ها در پایان آبان ماه امسال گویای موفقیت نسبی سیاست کاهش نرخ سود بانکی در شهریور ماه است.
 
یکی از نگرانی‌های کاهش نرخ سود بانکی خروج سپرده‌ها یا جابه‌جا شدن سپرده‌ها از سپرده بلند مدت به جاری و کوتاه و بروز التهاب در سایر بازارها بود اما ارقام منتشر شده از حجم سپرده‌های بانکی، نشان می‌دهد در دوره 12 ماهه منتهی به آبان ماه امسال حجم سپرده‌های غیردیداری در این مدت 23.9 درصد، سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت 43.5 درصد و سپرده‌های کوتاه مدت 2.7 درصد افزایش داشته است. 
(ادامه مطلب را بخوانید...) 
این ارقام که در چارچوب ارقام عمده متغیرهای پولی از سوی بانک مرکزی منتشر شده، به وضوح نشان می‌دهد با روشی که برای کاهش نرخ سود بانکی استفاده شد، انتظارات کاهش حجم سپرده‌های بلند مدت محقق نشده است.

تا پیش از کاهش نرخ سود بانکی، به دلیل نرخ بالای سپرده‌های کوتاه مدت، میزان این سپرده‌ها در مرداد ماه با 51.3 درصد افزایش نسبت به مرداد ماه سال قبل 604 هزار و 650 میلیاردتومان و سپرده‌های بلند مدت با رشد 5.6 درصدی 514 هزار میلیارد تومان بود که این وضعیت پس از کاهش نرخ سود، به ویژه نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت،  اصلاح و به نفع سپرده‌های بلند مدت تغییر کرد. 
 
نوع سپرده رقم در آبان 96 درصد تغییر نسبت به آبان 96 درصد تغییر نسبت به اسفند 96
غیردیداری 1،253،880 23.9+ 15+
سرمایه‌گذاری مدت‌دار 1،166.270 23.9+ 15.2+
کوتاه مدت 464،200 2.7+ 12.2-
بلند مدت 702،070 43.5+ 45.1+