فارس/ یک فعال بخش خصوصی در حوزه پرداخت‌های تلفن همراه گفت: زمانیکه هویت بانک روی داده می رود دیگر شعب بانکی معنای سابق خود را ندارد و یا شعبه باید به شعبه دیجیتال تبدیل شود و یا باید حذف شود.

محمد مظاهری درباره دگرگونی به سوی بانک دیجیتال با بیان اینکه درآمد بانکها رو به کاهش و هزینه ها رو به افزایش است، گفت: با بررسی 12 بانک در سال 94 مشخص شد که درآمد شبکه بانکی 18 درصد رشد داشته و هزینه ها 30 درصد افزایش داشته و این فشار زیادی را به شبکه بانکی می آورد و بر این اساس تا 35 درصد از درآمدهای بانکی را هزینه ها از بین می برد.


این کارشناس بانکداری الکترونیک گفت: 8 هزار شعبه 12 بانک فوق الذکر مورد بررسی قرار گرفته که 60 درصد هزینه های پرسنلی، هزینه اداری و استهلاک به شعب تعلق داده شده و ما به این نتیجه رسیدیم سهم هزینه های شعب 38 درصد هزینه های بانکی است و همچنین در بانکهای دنیا 40 تا 60 درصد هزینه های بانک مربوط به شعب می شود بنابراین با این هزینه ها اگر شعب بانکها تبدیل نشوند، هزینه شعب کشنده می شود با این وجود 63 درصد بانک‌ها شعبه را محل اصلی کسب درآمد بانک می‌دانند.
مدیرعامل توسن با بیان اینکه در بانکداری دیجیتال دگرگونی شعب راهبرد بانک است، ادامه داد: شعبه قابل حذف نیست اما چاره‌ای جز تغییر و دگرگونی نیست.


وی VTM (بانکداری ویدئویی) گفت : از 2010 بانکها به موبایل بانک تمایل پیدا کردند اما از سال 2017 بانکداری ویدیویی برای بانکها مهم می شود و به سمت آن حرکت خواهند کرد.


به گفته وی قیمت تمام شده فروش خدمات روی VTM یک سوم شعبه است .