کارت به کارت از مبداء ۲۲ بانک کشور در تاپ فعال شد

با اضافه شدن بانک بزرگ پاسارگاد، کارت به کارت از مبداء ۲۲ بانک کشور در تاپ فعال شد.
کاربران تاپ علاوه بر کارت به کارت می توانند از منوی مانده گیری تاپ، موجودی کارت بانکی خود را استعلام کنند.