اینترنت بانک سپهر صادرات

خدمات افزوده شده به نسخه جدید سامانه اینترنت بانک اشخاص حقوقی و مشترک:

👇👇👇👇👇👇

1) امکان ثبت نظر در مورد تراکنش توسط امضاکنندگان

ارائه خدمات تسهیلات:

2) مشاهده وضعیت و پرداخت اقساط تسهیلات قسطی خود

3) مشاهده وضعیت و پرداخت اقساط تسهیلات مشارکت مدنی مرحله¬ای خود

4) مشاهده وضعیت تسهیلات غیرقسطی خود

5) پرداخت اقساط تسهیلات بین بانکی

6) دریافت مجدد رسید پرداخت¬های تسهیلات بر اساس شماره تسهیلات، کد پیگیری و بازه زمانی پرداخت