تجمع نیروهای شرکتی بانک صادرات مقابل مجلس


بیکاری 600 کارمند شرکتی بانک صادرات ایران در سال تولید و اشتغال

علی رقم چندین تجمع در مقابل مجلس و دیدار چهره به چهره با نمایندگان مجلس، تذکرهای برخی نمایندگان به وزیر اقتصاد و نامه نگاری های متعدد با وزارت اقتصاد و بانک صادرات ایران

اما  4 ماه میگذرد نه به کار بازگشتند و نه مطالباتشان را دریافت کردند!!!

#دولت_تدبیر_و_امید!!!


تجمع نیروهای شرکتی بانک صادرات مقابل مجلس