مشتریان بانکی به زودی قادر خواهند بود تا به اندازه ۱۰۰ پوند وجه نقد را به وسیله نزدیک کردن گوشی های هوشمند خود به سیستم غیرتماسی خودپردازهای پیشرفته دریافت کنند. این طرح جدید توسط بانک بارکلیز راه اندازی شده است.


این طرح که ویژه گوشی های هوشمند است، در ماه آینده برای بار نخست راه اندازی می شود. در مرحله اول آزمایش مشتریان می توانند با نزدیک کردن گوشی هوشمند یا کارت برداشت خود به این دستگاه ها که در داخل شعبه راه اندازی شده اند و وارد کردن کد امنیتی به دستگاه، وجه خود را برداشت کنند.