بانک اقتصاد نوین نیز به تاپ پیوست

بانک محبوب اقتصاد نوین هم به عنوان ۲۱ امین بانک به تاپ پیوست.

از امروز شما دارندگان عزیز کارت های بانک اقتصاد نوین هم می توانید از مبدأ کارت خود به کلیه کارت های بانکی عضو شتاب کارت به کارت کنید.